Privacyreglement DHC

Privacyreglement DHC

 DHC werkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).

Het doel van de gegevens is om de diensten van DHC adequaat te kunnen uitvoeren.

Uitgangspunt inzake privacy is dat de van klanten verkregen informatie van welke aard dan ook wordt door DHC vertrouwelijk behandeld.

DHC zal vooraf schriftelijk toestemming vragen aan de klanten voor de uitwisseling van gegevens aan anderen dan zichzelf, zoals rapportages ed. Klant dient zich echter nadrukkelijk te houden aan de verwachtingen c.q. verplichtingen die de opdrachtgever stelt bij het volgen van een traject, zo niet is DHC verplicht melding te maken hiervan.

Klanten van DHC hebben het recht om de persoonsgegevens die DHC van hen bijhoudt in te zien en desgewenst daarvan kopieën te ontvangen.

Klanten van DHC hebben het recht om persoonsgegevens bij DHC aan te vullen. De klant dient hierbij duidelijk te maken, welke gegevens er aangevuld dienen te worden.

Klanten van DHC kunnen ook vragen om gegevens te wijzigen of te vernietigen. Dit kan wanneer de gegevens (aantoonbaar) onjuist zijn, niet kloppen met de gestelde doelen, niet ter zake dienend zijn of in strijd zijn met een wet. Gegevens zullen niet worden vernietigd wanneer door DHC kan worden aangetoond dat iets of iemand anders meer belang heeft bij het feit dat de gegevens dienen te worden bewaard. Dat kan ook het geval zijn wanneer uit een wet blijkt dat de gegevens dienen te worden bewaard.

Wanneer gegevens worden vernietigd dan wordt er een verklaring in het dossier van de klant bijgevoegd, dat op verzoek van de klant gegevens zijn vernietigd.

De hoofdregel is dat DHC gegevens van klanten bewaart tot tien jaar nadat DHC het laatste contact met de klant heeft gehad. Deze termijn kan korter of langer zijn, indien een wet dat voorschrijft.

DHC zorgt dat persoonsgegevens voldoende zijn beveiligd.

Klanten worden bij de intake of oriëntatie gesprek over bovenstaand reglement geïnformeerd.

Interim experts worden bij aanname geïnformeerd over bovenstaand reglement.

De directie en de betrokken interim experts van DHC kunnen bij de gegevens.

Het blijft van kracht voor onbepaalde tijd en tot dit reglement door een veranderd reglement wordt overschreven.

Aldus verklaard op 1 januari 2014, te Franeker

 

Maaike de Haan

Directeur DHC