Klachten reglement DHC

Franeker, 1 januari 2014

In het kader van de opdrachten die DHC uitvoert, houdt DHC zich aan de navolgende regels ten aanzien van de afhandeling van klachten.

1. Een klacht (alle uitingen van ongenoegen met betrekking tot uitlatingen en/of gedragingen van medewerkers van DHC, dan wel door DHC ingehuurde derden) kan schriftelijk worden gericht aan de directie van DHC. Of per mail klachten@dehaancoaching.net
2. Een onder 1) genoemde klacht kan voorts mondeling worden ingediend bij de directie van DHC, op basis waarvan de directie van DHC kan verzoeken om een schriftelijke weergave van de klachten behoeve van de verdere afhandeling.
3. De klager zal binnen een termijn van maximaal 2 weken na schriftelijke of mondelinge indiening van de klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging krijgen van de directie van DHC waarin de datum van de onder 1) genoemde feiten alsmede een korte omschrijving zal zijn opgenomen.
4. In geval de afhandeling van de klacht enkel op basis van mondelinge indiening plaatsvindt, zal de onder 3) genoemde bevestiging niet worden verstrekt.
5. Bij een mondelinge en/of schriftelijk ingediende klacht zullen zowel ten aanzien van de klager als ten aanzien van degene op wie de klacht betrekking heeft, het principe van hoor- en wederhoor worden toegepast. Van deze gelegenheid wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat aan beide partijen wordt toegezonden.
6. Afhandeling van de klacht zal binnen een termijn van 3 weken na de bevestiging van de klacht plaatsvinden.
7. De klager zal in geval van een klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis worden gesteld van de bevindingen van de directie van DHC en van maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of ondernomen zullen worden.
8. DHC zal de ingediende klachten registreren, voor wat betreft de aard, de omvang en de als gevolg hiervan ondernomen maatregelen. Deze registratie kan op verzoek van de opdrachtgever ter beschikking van die opdrachtgever worden gesteld.
9. Om onpartijdigheid te bewerkstelligen zal bij de afhandeling van klachten, waarbij de directie van DHC zelf rechtstreeks betrokken is, in overleg met de klager, een NMI gecertificeerde mediator worden ingeschakeld.

Klanten worden bij de intake of oriëntatie gesprek over bovenstaand reglement geïnformeerd.

Interim experts worden bij aanname geïnformeerd over bovenstaand reglement. 

Dit reglement is van kracht vanaf 1 januari 2014 en blijft van kracht voor onbepaalde tijd en tot dit reglement door een veranderd reglement wordt overschreven.

Aldus verklaard op 1 januari 2014, te Franeker

Maaike de Haan

Directeur DHC