Arbeidsdeskundig Advies

Wat is een arbeidsdeskundige?

Arbeidsdeskundigen zijn specialisten in de 3 hoek Mens Werk en Inkomen. Zij zorgen voor een onafhankelijke, professionele weging van belasting en belastbaarheid. Arbeidsdeskundigen richten zich op werkhervatting en op werkplezier dat onderscheidt hun van de medische beroepen. Ze focussen op mogelijkheden van de betrokkene en denken in kansen en creatieve oplossingen.

Door inschakeling van een arbeidsdeskundige wordt een onafhankelijke blik op de mogelijkheden van mensen met beperkingen gewaarborgd. Arbeidsdeskundigen kunnen werkgevers tevens wijzen op de juiste tools en interventies. De arbeidsdeskundige legt verbinding tussen mens,werk en inkomen: de werkende met beperkingen, de werkgever en waar nodig met de uitkeringsinstantie en andere belanghebbenden. Maatwerk en passend werk zijn de basis onder het arbeidsdeskundige vak.

Interim arbeidsdeskundige

U kunt onze arbeidsdeskundige op uur basis inhuren voor de volgende adviezen:

 • Senior arbeidsdeskundige voor het implementeren van Eigen Regie model (trainen, coachen leidinggevenden & werknemers)
 • Senior arbeidsdeskundige Eigen Regie model (alle voorkomende werkzaamheden preventief en curatief)
 • Arbeidsdeskundig onderzoek geschiktheid eigen werk, ander passend werk, ander werk
 • Duurzame inzetbaarheid advies
 • WIA consult

mail voor informatie of aanvraag naar mail@dehaancoaching.net

De arbeidsdeskundige als partner bij Duurzame Inzetbaarheid

Belasting en belastbaarheid in perspectief met inkomen,wet en regelgeving zijn de kernbegrippen van het werk van de arbeidsdeskundige die opereert in de driehoek mens-werk-inkomen. Hij is de specialist bij uitstek om organisaties te adviseren op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid.

Meer dan welke andere professional is de arbeidsdeskundige in staat om alle elementen bij de beoordeling te betrekken. De arbeidsdeskundige heeft een helicopterview en een gedetailleerde kijk op de zaak.

De arbeidsdeskundige is in staat om met alle belanghebbenden op hun niveau te communiceren.

De arbeidsdeskundige kan arbeidsvermogen en verdiencapaciteit bepalen

Onder de nieuwe wetgeving de Participatiewet zal door veel mensen die een uitkering aanvagen en werk zoeken moeten worden beoordeeld wat hun arbeidsvermogen en verdiencapaciteit is. Het bepalen hiervan dient altijd objectief te gebeuren door een specialist, zoals bijvoorbeeld een arbeidsdeskundige.

De arbeidsdeskundige zorgt voor de juiste match tussen mens en werk

Het invullen van extra banen lukt alleen als werkgevers een passend aanbod krijgen van arbeidsgehandicapte werkzoekenden, inclusief een beeld van wat deze potentiële werknemers kunnen en hoe in hun bedrijf werk geschikt is te maken.

Arbeidsdeskundigen hebben de kennis, ervaring, opleiding en gevalideerde instrumenten en methodieken om:

 •     Vast te stellen of bepaalde arbeid passend is;
 •     Te adviseren hoe bepaalde arbeid passend te maken is;
 •     Te bepalen of er ander passend werk binnen een organisatie is;
 •     Te bepalen welk soort werk past bij een klant met beperkingen als gevolg van ziekte of gebrek.

Dat is de toegevoegde waarde van arbeidsdeskundigen in de samenwerking met HRM, MT, intercedenten, re-integratie bedrijven, arbodiensten, casemanagers, klantmanagers en werkcoaches. Arbeidsdeskundigen maken een multifactoriele analyse van de participatiemogelijkheden van een mens met beperkingen. Door de afweging van belasting en belastbaarheid kunnen arbeidsmogelijkheden en het arbeidsvermogen worden vast gesteld en wordt duidelijk waar een knelpunt of belemmering zit. De arbeidsdeskundige kan adviseren hoe die kunnen worden weggenomen en hoe je door aanpassing van het werk uitval kan voorkomen.

De arbeidsdeskundige experts van DHC:

 •     zijn lid van de beroepsvereniging NVVA, die zich richt op de professionalisering, ontwikkeling  en profilering van de arbeidsdeskundigen.
 •     zijn geregistreerde arbeidsdeskundigen bij Stichting Register Arbeidsdeskundigen.
 •     laten zich certificeren bij HSKO.

Werkzaamheden van de arbeidsdeskundige in een schema:

arbeidsdeskundige

 

21454518_s

De arbeidsdeskundige kent diverse rollen:

 • Generalist
 • Specialist
 • Netwerker
 • Sociaal raadsman
 • Doener
 • Intermediair
 • Entrepreneur
 • Communicatie
 • Coach
 • Trainer
 • Beoordelaar
 • HR specialist

De arbeidsdeskundige is de specialist daar de (functie)belasting en belastbaarheid van een persoon met elkaar te vergelijken daar waar sprake is van mogelijk verminderde inzet ten gevolge van ziekte of gebrek.

WANNEER schakelt u een arbeidsdeskundige in? Bij een of meer vragen over:

 • Duurzame inzetbaarheid;
 • de passendheid van werkzaamheden;
 • de geschiktheid voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden
 • mogelijke verbetering van het arbeidsvermogen door aanpassingen

en/of voorzieningen op de werkplek

 • de vaststelling van loonwaarde van arbeid
 • de vaststelling van verdienvermogen/mate van arbeidsongeschiktheid
 • de inzet van het juiste re-integratietraject
 • arbeids(on)geschiktheid
 • de uitvoering van de wet verbetering poortwachter
 • regelingen en subsidiemogelijkheden

Wat KAN een arbeidsdeskundige? De kerncompetenties de arbeidsdeskundige:

 • Probleemanalyse
 • Samenwerken
 • Besluitvaardigheid
 • Organiseren van het eigen werk
 • Ondernemerschap
 • Communicatie mondeling en schriftelijk
 • Klantgericht handelen
 • Ethische & integer handelen

RESULTAAT arbeidsdeskundige inzet:

 • Langer, gezonder,anders werken
 • Kleine interventies, groot verschil
 • Minder verzuim
 • Meer rendement uit de individuele medewerker
 • Verhoogt betrokkenheid & mobiliteit
 • Groei en ontwikkeling van organisatie en medewerker
 • Meer output & hogere productiviteit
 • Schadelast beperking

Preventie voorkomen is beter dan genezen